Szkoła w pigułce

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w pigułce

 1. Rok założenia: 1989. Jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Polsce, pierwsza w Trójmieście.
 2. Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, którego członkami są rodzice naszych uczniów i absolwentów. STO jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, prowadzącym ponad dwieście szkół.
 3. Uprawnienia: szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, znajduje się w rejestrze szkół.
 4. Ilość uczniów: po jednej klasie w każdym roczniku, klasy osiemnastoosobowe.
 5. Kadra: wysoko wykwalifikowana, doświadczona i twórcza - pracownicy naukowi, autorzy programów, podręczników i publikacji pedagogicznych, artyści i uznani twórcy, stypendyści zagraniczni: Anglia, Niemcy, Holandia.
 6. Program nauczania: realizujemy autorski program zajęć szkolnych dla klas I-VI stworzony przez zespół nauczycieli w oparciu o koncepcję programową szkoły prof. Marii Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego Został on opracowany na bazie podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN. Pracujemy również w oparciu o programy autorskie sztuki, ścieżek przedmiotowych, terapii pedagogicznej, sztuki uczenia się. Zajęcia języka angielskiego i informatyki prowadzone są od klasy zerowej. Program "Matematyka z plusem" mgr Marty Jucewicz oraz wychowania fizycznego "Moja sprawność i zdrowie" prof. Tomasza Frołowicza, naszych wieloletnich nauczycieli, uzyskały status programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej w całej Polsce.
 7. Program wychowawczy i profilaktyczny: stworzony został przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Opiera się na siedmiu wartościach: szacunek dla innych, otwartość, uczciwość, akceptacja własnej osoby, przyjaźń, odpowiedzialność i samodzielność. Podejmujemy szereg inicjatyw w ramach edukacji społecznej. Główne z nich to: organizacja corocznego festynu w ZOO na cele dobroczynne, coroczne wyjazdy integracyjne z dziećmi przewlekle chorymi i wyjazdy z dziećmi niepełnosprawnymi, dwa razy w roku koncerty charytatywne, aukcje, imprezy, koncerty, wydawnictwa m. in. na rzecz fundacji Rodzina Nadziei, dzieci chorych na białaczkę, ubogich rodzin, schronisk dla zwierząt, poszkodowanych w powodzi (Polska, Czechy).
 8. Ocenianie: oceny opisowe do czwartej klasy, w klasie piątej i szóstej noty wyrażone stopniem za osiągnięcie i wysiłek oraz ocena opisowa- szkoła wydaje własne świadectwa zatwierdzone przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 9. Bezpieczeństwo: budynek jest dozorowany. Wejście do szkoły i ruch gości w gmachu są kontrolowane. Dyżury nauczycieli odbywają się w szkole i na podwórku. Zapewniona jest opieka pedagogów w czasie dowożenia na zajęcia w wynajmowanych obiektach.
 10. Współpraca: stale współpracujemy z Kolegium Języków Obcych oraz Uniwersytetem Gdańskim w ramach organizacji śródrocznych i ciągłych praktyk studenckich oraz programowo- współtworzymy projekty edukacyjne oraz współorganizujemy konferencje naukowo-metodyczne.
 11. Projekty: realizujemy projekty międzynarodowe: Eurochild, Białoruś, obozy integracyjne w Danii oraz ogólnopolskie: Szkoła z klasą, Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją.
 12. Terapia i pomoc: Wszyscy uczniowie z dysleksją otrzymują pomoc w postaci indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej, dodatkowych zajęć wspomagających z poszczególnych przedmiotów, ponadto wsparcia przez nauczyciela na zajęciach, konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi, indywidualizacji nauczania. W szkole istnieje Fundusz Stypendialny.
 13. Sport: zajęcia prowadzone w zwiększonym wymiarze godzin, gimnastyka korekcyjna, pływanie - obowiązkowo. W ramach zajęć dodatkowych siatkówka, survival i turystyka piesza oraz biegi na orientację.
 14. Posiłki: szkoła zapewnia uczniom zupę i ciepłą herbatę oraz wodę mineralną. Można zamówić również drugie danie za dodatkową opłatą bądź kupić kanapki czy jogurty w szkolnym bufecie.
 15. Języki obce: dwa obowiązkowe języki obce - od klasy zerowej język angielski, od klasy piątej język niemiecki; zajęcia od trzeciej klasy odbywają się w grupach ośmioosobowych. W ramach zajęć pozalekcyjnych dodatkowo język francuski i angielski.
 16. Tradycje: wspólnie z rodzicami wypracowaliśmy wiele tradycji szkolnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele, także na etapie przygotowań. Są to m.in. Koncert Opłatkowy- wspólna wigilia, Koncert Św. Franciszka, Dzień Rodziny, Złota i Zielona szkoła - wyjazdy całej społeczności szkolnej, Tydzień Integracyjny, Mikołajki, Festyn Charytatywny w ZOO, imprezy sportowe - Biegi Oliwskie, Igrzyska Wspólnoty Dziecięcej.
 17. Zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, techniczne, gitarowe, chór, survival, turystyczne, rowerowe, przyrodnicze, chemiczne, matematyczne, szachy, język angielski, język francuski.
 18. Opłaty: czesne płatne przez dwanaście miesięcy w wysokości ustalonej przez Zarząd SKT nr 9 STO. Opłata ta pokrywa wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe, w tym: terapię i zajęcia wspierające, pływanie, dowożenie dzieci do obiektów sportowych, zupę, wodę. Dodatkowo płatne są zajęcia logopedyczne.