Koncepcja edukacyjna

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI EDUKACYJNEJ
I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W GDAŃSKU


„Nie ma miłości bez poszanowania,
to znaczy bez traktowania człowieka,
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim, jaki jest.”

Erich Fromm

Pragniemy wychować człowieka
 • kochającego świat i ludzi,
 • rozumiejącego znaczenie życia własnego i innych ludzi,
 • otwartego na świat i zjednoczonego z nim.
Powyższe założenia realizujemy w obszarze kształcenia, wychowania i opieki, kierując się następującymi zasadami:
 1. Dziecko jest podmiotem procesu edukacyjnego i stanowi centrum zainteresowania.

 2. Wyrazem podmiotowości dziecka jest aktywność twórcza, pozwalająca na samo- realizację i samourzeczywistnienia jego Osoby.

  „Dziecko w swym nieustannym dążeniu do podboju świata, wypowiada się właściwymi sobie środkami – malarstwem, muzyką, tańcem, poezją, majsterkowaniem, badaniem zjawisk, hodowlą...” Celestyn Freinet

  Umożliwiamy te wypowiedzi, tworzymy warunki pozwalające ujawnić się zdolnościom oraz klimat do działania twórczego wszystkich dzieci. Każde bowiem dziecko, bez względu na swoje zdolności, kiedy tworzy jest szczęśliwe, radosne i rozwija się.

 3. Nadrzędną wartością i głównym celem pracy szkoły jest rozwój dziecka. Dziecko to całość intelektualno – emocjonalno – fizyczna, zatem rozwój dotyczy tej całości. Wspomaganiem rozwoju jest uzmysłowianie możliwości dziecku.

 4. Podstawowa formą organizacyjną pracy szkolnej w pierwszym etapie edukacji jest „dzień aktywności”, a nie lekcja. Przyjmuje się całościową, integrującą poszczególne dziedziny wiedzy oraz formy aktywności koncepcję organizacyjną.

 5. Ocena szkolna jest opisowa i zawiera charakterystykę postępów i osiągnięć dziecka. Uwzględnia też porównanie ich postępów i osiągnięć wcześniejszych.

 6. Nauczyciel zna indywidualny tok rozwoju swoich uczniów. Poprzez typy twórczości własnej i własnej aktywności oferuje dzieciom atrakcyjne, a zatem efektywne działania edukacyjne.

 7. Rodzice stanowią naturalną część społeczności szkolnej.

 8. W wychowaniu dzieci opieramy się na następujących wartościach: szacunek dla innych, otwartość, uczciwość, akceptacja własnej osoby, przyjaźń, odpowiedzialność i samodzielność