rekrutacja do klas wyższych

Warunki rekrutacji do klas wyższych I Społecznej Szkoły Podstawowej STO

1. Wymagane są następujące dokumenty:
  • deklaracja wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  • kwestionariusz
  • wyciąg ocen z I semestru klasy, do której uczeń uczęszcza
  • świadectwo ukończenia klasy poprzedniej
  • odpis aktu urodzenia

   Wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z  kandydatem i jego rodzicami.

3. Podpisanie umowy dotyczącej nauki dziecka w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku. 

 

Dokumenty składa się w sekretariacie szkoły. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej szkoła poinformuje kandydatów i ich rodziców telefonicznie. Nabór odbywa się w miarę wolnych miejsc. W przypadku złożenia deklaracji do klasy, w której jest komplet uczniów, o możliwości poszerzenia tej klasy decyduje wychowawca klasy i rodzice pozostałych uczniów. Uzyskanie takiej zgody jest warunkiem rozpatrzenia deklaracji. Rodzice kandydatów zobowiązani są do zapoznania się z „Ogólnymi warunkami przyjmowania uczniów do I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku”.